Bekendmaking Eindbeslissing voor inname restgronden linker-Scheldeoever genomen

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen diverse braakliggende terreinen ('restgronden') die een industriële bestemming hebben en al ontsloten zijn, en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. In lijn met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen willen Maatschappij Linkerscheldoever (MLSO) en Port of Antwerp-Bruges deze restgronden beschikbaar maken voor gebruik zodat de aanwezige bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

Omdat de Waaslandhaven overlapt met een Vogelrichtlijngebied, wordt een specifiek programma doorlopen om de inname van deze restgronden mogelijk te maken. Daarvoor hebben MLSO en Port of Antwerp-Bruges via een plan-Milieueffectenrapport (plan-MER) op strategisch niveau de nodige informatie verzameld om tot een onderbouwde beslissing te komen. Met een openbaar onderzoek werden alle belanghebbenden geïnformeerd over dit plan-MER en de geplande beslissing van MLSO en Port of Antwerp-Bruges, en was er inspraak mogelijk. Op basis van de resultaten van dat openbaar onderzoek en de adviezen van verschillende overheidsinstanties werden het finale MER en het natuurcompensatieplan opgesteld. De Vlaamse overheid keurde dat finale MER onlangs goed. De Vlaamse regering heeft beslist dat de inname van de restgronden ingegeven is door een dwingende reden van groot openbaar. Vervolgens hebben MLSO en Port of Antwerp-Bruges een definitieve beslissing genomen over de uitvoering van het programma ‘inname restgronden’. De betrokken bedrijven op de linker-Scheldeoever kunnen dus vanaf heden opnieuw bij vergunningsaanvragenverwijzen naar het programma.

Inzage van de beslissing

Vanaf 02/11/2023 t.e.m. 31/12/2023 kan u de definitieve beslissing van Port of Antwerp-Bruges en MLSO inkijken.

Deze definitieve beslissing van MLSO en Port of Antwerp-Bruges, samen met het definitieve MER en het overwegingsdocument over het openbaar onderzoek, kunnen via de volgende kanalen geraadpleegd worden: