Bekendmaking meldingsakte: Nieuwe Weg 1 bus 1053

Referentie omgevingsloket: OMV_2024003135
Referentie gemeente: O/2024/14
Inrichtingsnummer 20240110-0009
Projectnaam omgevingsloket: MAT Bemaling Technisch gebouw Nippon
Projectnaam gemeente: Bronbemaling: Nieuwe Weg 1
Ligging: Nieuwe Weg 1 bus 1053, 2070 Zwijndrecht

11056H0776/00T002

Nippon Shokubai Europe, heeft een melding verricht voor ingedeelde inrichtingen.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de indelingslijst: 3.6.3.1°a), 53.2.2°a).

Kort omschreven gaat het over Bronbemaling: Nieuwe Weg 1.

De aanvraag heeft als adres: Nieuwe Weg 1 bus 1053, 2070 Zwijndrecht.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30-01-2024 akte genomen van de melding. Aan deze melding werden bijkomende voorwaarden opgelegd.

De aktename ligt van 08-02-2024 tot en met 08-03-2024 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. De beslissing kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604). De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

BEROEPSPROCEDURE

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van de aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Die het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • het college van burgemeester en schepenen (Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht)
  • de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres
  • het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder
  • het voorwerp van het beroep
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen
  • een inventaris van de overtuigingsstukken

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)