Bekendmaking na Omgevingsvergunning : Dorp West - Vredespark

GEMEENTE ZWIJNDRECHT

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

DOSSIER : OMG2017/0164


De Lijn heeft een aanvraag ingediend voor : stedenbouwkundige handelingen.

De aanleg van een nieuwe tramhalte “Zwijndrecht Kerk” en het afschaffen van twee haltes “Zwijndrecht Dorp” en “Zwijndrecht Vredespark”.

De aanvraag ligt ter hoogte van Dorp West - Vredespark.

De gewestelijke Omgevingsambtenaar heeft op 24 oktober 2017 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Laarstraat 90 te 2070 Zwijndrecht.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 3 november 2017. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan: - de betrokken gewestelijke Omgevingsambtenaar, Vlaamse Overheid, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 52, 2018 Antwerpen, - de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2. de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
3. het voorwerp van het beroep;
4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).

Te Zwijndrecht, 27 oktober 2017