Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Baarbeek 1

Referentie omgevingsloket: OMV_2023170461
Referentie gemeente: O/2023/304
Inrichtingsnummer  
Projectnaam omgevingsloket: Verlenging tijdelijke parking + nieuwe verlichting - Agidens
Projectnaam gemeente: verlenging tijdelijke parking + nieuwe verlichting parking Agidens
Ligging: Baarbeek 1, 2070 Zwijndrecht, 

11011A0712/00B000 11011A0624/00E000 11011A0624/00F000

BAARBEEK IMMO Baarbeek 1, 2070 Zwijndrecht, heeft een aanvraag ingediend voor 

  • stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag heeft als adres: Baarbeek 1, 2070 Zwijndrecht

Kort omschreven gaat het over: verlenging tijdelijke parking + nieuwe verlichting parking Agidens

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11-06-2024 het volgende beslist: vergunning met voorwaarden.

De beslissing ligt van 20-06-2024 tot en met 19-07-2024 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. De beslissing kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604). De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be).

 BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be), of
  • analoog per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie Antwerpen

Dienst omgevingsberoepen

Koning Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 19-06-2024. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager (het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing)
  • het college van burgemeester en schepenen (Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht)

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  2. de identificatie van de bestreden beslissing (het OMV_nummer OMV_2023170461);
  3. de redenen waarom u beroep aantekent;
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 van de provincie met als referentie: beroep + OMV-kenmerk van de aanvraag + naam beroepsindiener + gemeente van de aanvraag en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De samenstelling van het beroepsschrift hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die ze heeft doorlopen. Info hierover vindt u op www.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/besliste-omgevingsvergunningen.