Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Canadastraat 11

Referentie omgevingsloket: OMV_2023095572
Referentie gemeente: O/2023/317
Inrichtingsnummer 20170529-0025
Projectnaam omgevingsloket: 3M Permit 7 2023 - Diverse projecten site development
Projectnaam gemeente: Nieuwe uit te voeren werkzaamheden en regularisatie van de uitgevoerde werkzaamheden van tijdelijke & permanente installaties, technische werken, gebouwen en verhardingen + Toevoegen van een grondwatervoorbehandeling, verlenging van WZI voor verontreinigd hemelwater, wijziging en uitbreiding van koelinstallaties en verplaatsing van stoomketel
Ligging: Canadastraat 11, 2070 Zwijndrecht, Canadastraat 11, 2070 Zwijndrecht

11056A0456/00Z000 11056A0467/00E000 11056A0456/00Y000 11813N0534/02A000 11813N0533/00E000 11056A0456/00C000 11813N0489/00A000 11056A0456/00R000 11813N0533/00C000 11813N0533/00B000 11813N0533/00D000 11056A0456/00G000 11056A0456/00E000 11056A0456/00M000 11056A0456/00L000 11056A0456/00H000 11056A0456/00N000 11056A0456/00K000 11056H0448/00C000 11056A0456/00P000 11056A0456/00A002 11056A0456/00F000 11056A0456/00T000 11056A0456/00B002 11056H0448/00D000 11056A0784/00B000

3M Belgium, Hermeslaan 7, 1831 Machelen heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als adres: Canadastraat 11, 2070 Zwijndrecht

Kort omschreven gaat het over: Nieuw uit te voeren werkzaamheden en regularisatie van de uitgevoerde werkzaamheden van tijdelijke & permanente installaties, technische werken, gebouwen en verhardingen + Toevoegen van een grondwatervoorbehandeling, verlenging van WZI voor verontreinigd hemelwater, wijziging en uitbreiding van koelinstallaties en verplaatsing van stoomketel

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 20-06-2024 het volgende beslist: vergunning met voorwaarden.

De beslissing ligt van 11-07-2024 tot en met 09-08-2024 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. De beslissing kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604). De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be).

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift

 • Digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
 • Analoog per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • het college van burgemeester en schepenen
 • de deputatie van de provincie Antwerpen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_2023095572;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2023095572” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.