Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Ineos, Nieuwe Weg 1

Dossiernummer:
Dossier OMG2017/0125

Gegevens van de aanvrager:
Ineos
Nieuwe Weg 1
2070 Zwijndrecht

Ineos heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van een gebouw en equipment inclusief fundering ineos oxide.

De aanvraag heeft als adres Nieuwe Weg 1 , 2070 Zwijndrecht

De deputatie verleende vergunning met voorwaarden.

Deze beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht, en dit van 28 december 2017 tot en met 26 januari 2018.

Inzage is mogelijk na voorafgaandelijke afspraak via www.zwijndrecht.be of tel. 0800/99 604.

 

Beroepsprocedure:
Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 108 en 109 van het Besluit omgevingsvergunning.
Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

  1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
  1. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
  1. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

  1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
  2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
  3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5. voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.