Aanvraag inname openbaar domein

Plan je werken waarbij je een container, stelling of kraan moet plaatsen? Of rioleringswerken? Staat er een verhuis voor de deur? Komt een vrachtwagen materiaal leveren? Heb je een parkeerverbod nodig?

Dan vraag je tijdig een vergunning aan, zodat er geen onveilige of hinderlijke situaties ontstaan.

Onder openbaar domein verstaat men

  • de openbare weg: wegen die openstaan voor alle verkeer;
  • de groene ruimte: plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen, speelterreinen, … die bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.

OPGELET! Geen vergunning kan aanleiding geven tot een GAS boete. Tijdig en correct aanvragen blijft belangrijk!

Hoe aanvragen ?

Vraag de vergunning aan via het e-loket (online toepassing), want mogelijk zijn er in de buurt werken gepland of andere aanvragen lopende waardoor jij tijdelijk geen toestemming zal krijgen.

  • Voor werken zonder verkeershinder is dit minimaal 7 werkdagen.
  • Voor werken met verkeershinder is dit minimaal 30 werkdagen.

Heb je parkeerverbodsborden nodig, huur of koop je deze bij een particuliere firma (zie bijlage) en plaats je ze ten laatste 24 uur voor de aanvang van het parkeerverbod met duidelijke vermelding van de tijdspanne.

Op dat ogenblik noteer je alle nummerplaten van de aanwezige voertuigen en geef je die door via de online toepassing Eaglebe. De handleiding staat beschreven in de bijlage.

Informeer je steeds door het huishoudelijk reglement na te lezen! 

Kostprijs

Op alle innames openbaar domein wordt er een retributie aangerekend die je moet betalen voor je je vergunning krijgt.

Neem een kijkje in het retributiereglement. 

De eerste 7 kalenderdagen zijn gratis, vanaf de 8ste dag moet je betalen. Je doet er dus voordeel aan om de inname openbaar domein te beperken in de tijd en zo de overlast voor iedereen te verminderen.

Reglement

Retributiereglement op de tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein. 

Huishoudelijk reglement betreffende de tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein.

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein.

Uitzonderingen

Aanvraag horecaterras en uitrusting (zie aanvraag horecaterras) en het plaatsen van voorwerpen op het openbaar domein door ondernemers of de uitstallingsvergunning (bezorg het aanvraagformulier in bijlage aan de dienst lokale.economie@zwijndrecht.be ).

Meer info

Voor sommige innames van het openbaar domein heb je een vergunning nodig. Meer informatie vind je via relevante producten "Aanvraag omgevingsvergunning"  of via het Omgevingsloket zelf.

Heb je toch hulp nodig, maak dan een afspraak

  • Telefonisch via 0800 99 604 (gratis).
  • Online via de afsprakenmodule (aanvraag inname openbaar domein).
  • Aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.