Bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning: Laarstraat 10

Referentie gemeente 2018/00077
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018063285
Project Tijdelijk plaatsing mazouttank en opslag gevaarlijke stoffen
Ligging Laarstraat 10 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 712P3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door ALGEMENE BOUW MAES, Toemaattragel 1 te 9000 Gent ontvangen.

De melding werd ingediend op 07/06/2018.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Laarstraat 10 te 2070 Zwijndrecht en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 712P3.

Volgende rubrieken werden aangevraagd: 17.3.2.1.1.1°b), 17.4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 26/06/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college neemt akte van de melding.

BEROEPSPROCEDURE

De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen de aktename of de niet-aktename van een melding. U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar:

– Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Artikel 105 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:

  1. de melder behalve als hij zelf het beroep instelt;
  2. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende (Art. 87. §1.):

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

- de volgende referentie: 2018/00077– ref. OMV-loket OMV_2018063285;

- de redenen waarom u beroep aantekent;

- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze aktename of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;

- of u gehoord wenst te worden.

Het rolrecht dat verschuldigd is per verzoekende partij bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging bedraagt 200 euro. Het rolrecht dat verschuldigd is per verzoekende partij bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of van een verzoekschrift tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid, bedraagt 100 euro. Dit rolrecht is te betalen binnen de 15 dagen.

Stort de dossiertaks op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met vermelding van het dossiernummer.

Het gescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij de aanvraag of het beroep.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 105 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.