B: bestuurlijk handhavingsreglement: aanpassing

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad op 22 november 2018 volgend dossier heeft goedgekeurd: Bestuurlijk handhavingsreglement - aanpassing. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 27 november 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Het dossier ligt tevens ter inzage op het Secretariaat.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken