B: Retributiereglement huisvuilzakken en labels

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 november 2018 volgend dossier heeft goedgekeurd: Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van huisvuilzakken en labels – aanpassing tarieven. Dit treedt in werking op 1 januari 2019. Het collegebesluit van 24 oktober 2017 hieromtrent wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2019. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 op 29 november 2018.