Aanvraag omgevingsvergunning

Aandacht! Tijdelijke maatregelen grondverzet saneringszone deelgemeente Zwijndrecht.

Heb je bouw- of inrichtingsplannen in de omgeving van 3M en moet je daarvoor PFAS-houdende grond laten afvoeren? 3M neemt de meerkosten voor de behandeling van deze grond op zich.

De saneringsplicht voor 3M Belgium werd uitgebreid werd tot de gekleurde (rode, blauwe, gele en groene) zones ten zuiden van de E34 op de overzichtskaart. Een bodemsaneringsproject voor deze zones is momenteel in voorbereiding.

De tijdelijke regeling komt erop neer dat 3M Belgium de kosten van de verwerking van vrijgekomen gronden voor haar rekening neemt. 3M Belgium heeft hiervoor een overeenkomst met grondreinigingscentrum GRC Kallo, Sint-Jansweg 10, 9130 Beveren. De kosten voor het transport naar GRC Kallo zijn voor rekening van de bouwheer.

Is jouw perceel gelegen in de gekleurde zones, en heb je bouwplannen waarbij grond moet worden afgevoerd, dan sta je voor bijkomende lasten en kosten ten gevolge van de verontreiniging. Op vraag van de gemeente heeft 3M Belgium een tijdelijk handelingskader opgezet voor het grondverzet binnen deze zones. Ook het verwijderen van bodem voor de aanleg van waterputten en septische putten komen in aanmerking.

Om te controleren binnen welke zone jouw terrein gelegen is, kan je terecht op de overzichtskaart op de website van de Ovam:
https://ovam.vlaanderen.be/beschrijvend-bodemonderzoek-3m

De procedure gaat als volgt:
 

 • De bouwheer vult de "projectfiche" in, en maakt deze over aan Grondreinigingscentrum (GRC) Kallo via secretariaat@grckallo.be. Deze projectfiche vind je als download bij deze pagina. Het insturen van de projectfiche moet minimaal 2 weken voorafgaand aan het eigenlijke grondverzet gebeuren. De bouwheer brengt tegelijkertijd de gemeente op de hoogte via milieu@zwijndrecht.be

 • De bouwheer kiest één van de transportfirma ’s die op de projectfiche vermeld staan. De keuze is vrij, maar blijft beperkt tot deze selectie (dit om misverstanden/misbruiken te voorkomen). De bouwheer maakt zelf de nodige afspraken met de transportfirma voor het grondverzet.

 • GRC Kallo zorgt voor de opmaak van de nodige transportdocumenten die dan aan de bouwheer worden bezorgd. Het is belangrijk dat deze transportdocumenten met de transporteur worden meegegeven wanneer de gronden worden afgevoerd! De gronden zullen niet worden aanvaard wanneer de nodige begeleidende tranportdocumenten niet aanwezig zijn.

 • De bouwheer informeert GRC Kallo uiterlijk één week vóór de afvoer over de aanvoerkadans en het aantal vrachtwagens, zodat GRC Kallo de nodige voorbereidingen kan treffen.

 • Na afvoer van de gronden zorgt GRC Kallo voor de verwerking.

Meer info: Dienst Leefomgeving via 0800/99 604 of milieu@zwijndrecht.be

Wanneer je werken uitvoert, moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Je hebt een vergunning nodig voor:

 • nieuwbouw
 • verbouwingswerken
 • de afbraak van gebouwen
 • het wijzigen van het bodemreliëf
 • de bestemmingswijziging van een onroerend goed
 • het opsplitsen van een onroerend goed
 • het stallen van caravans en afgedankte voertuigen
 • het stallen van verplaatsbare inrichtingen voor bewoning
 • het plaatsen van een prefab-constructie
 • het plaatsen van een schotelantenne
 • het plaatsen van een uitstalling (winkels)
 • het aanbrengen van lichtreclame (winkels)
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • uitbating hinderlijke inrichtingen

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten kunt u hier terugvinden.

Voor een aantal kleinere werken is geen omgevingsvergunning nodig of volstaat een melding. Je kunt hier nagaan of je een vergunning nodig hebt.

De werken mogen niet in strijd zijn zijn met:

 • stedenbouwkundige verordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Lopende omgevingsvergunningen vind je onder bekendmakingen.

Hoe aanvragen ?

Neem best vooraf contact op met de dienst Leefomgeving 0800 99 604 (gratis).

Vraag je vergunning aan via het Omgevingsloket.

Soms is het nog toegestaan om je aanvraag op papier in te dienen.

Kostprijs

Zie retributiereglement op aanvragen en_of meldingen omgevingsvergunning.

Reglement

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
Omgevingsdecreet & Uitvoeringsbesluit

Meer info

Naast de Vlaamse regelgeving zijn er ook de gemeentelijke bouwrichtlijnen.