Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn (ook wel OCMW-raad genoemd) wordt verkozen door de leden van de gemeenteraad. De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW waar de belangrijkste beslissingen worden genomen. Aan het hoofd staat de OCMW-voorzitter, die onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verkozen.

Volledig in de geest van het nieuwe gemeentedecreet, heeft Zwijndrecht ervoor gekozen om de voorzitter van het OCMW op te nemen in het college van burgemeester en schepenen. De verwachting is dat hierdoor het sociale beleid in de gemeente op een meer gestroomlijnde manier zal kunnen verlopen.

Samenstelling