B: Rechtspositieregeling gemeentepersoneel: wijziging

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 augustus 2019 de wijziging van de rechtspositieregeling heeft goedgekeurd. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 28 augustus 2019.

Het reglement ligt ter inzage op de Personeelsdienst. 

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken