Stand van zaken PFAS-verontreiniging: Aanpak ten gronde in zicht

Sinds mei 2021 staat Zwijndrecht gekend als “hotspot” van PFAS-bodemverontreiniging. Vandaag staan we voor een eerste doorbraak: chemiebedrijf 3M zal verregaande herstelmaatregelen moeten nemen voor een vrij en onbezorgd genot van onze leefomgeving.

Hiermee haalt het gemeentebestuur een eerste slag thuis: de “no regret”-maatregelen moeten in de toekomst tot het verleden behoren. Einddoel is een hersteld vertrouwen in een betrouwbare leefomgeving.

De voorbije maanden was het gemeentebestuur intensief betrokken bij de opmaak van het gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek van het Zwijndrechts woon- en landbouwgebied. Dit onderzoek wordt in opdracht van de OVAM uitgevoerd door een onafhankelijke bodemdeskundige. Het onderzoek brengt de bodemverontreiniging en de bijhorende gezondheidsrisico’s in kaart, en zal de komende maanden leiden tot een gefaseerd bodemsaneringsproject.

Zo moet er tegen 1 juli een saneringsplan klaarliggen voor de bodem in de zwaarst getroffen zone, afgebakend door de E34 in het noorden, de N70 in het zuiden, de Vlietbosbeek in het oosten en de Neerstraat en Richard Orlentstraat in het westen). Het saneringsplan voor de ruimere omgeving moet klaar zijn tegen 1 december.

Van meet af aan is de rol die het gemeentebestuur in dit traject opneemt, drieledig.

Toekomstbestendige risicobeoordeling

Ten eerste blijft het bestuur erop aandringen dat enkel de meest recente gezondheidskundige normen worden toegepast bij de risicobeoordeling. Anders is het saneringsplan van vandaag morgen al achterhaald, en Zwijndrecht moet in de toekomst een betrouwbare leefomgeving zijn.

Duurzame aanpak van de verontreiniging

Ten tweede zal het bestuur blijven aandringen op een duurzame aanpak van de verontreiniging. Risicobeperkende maatregelen, zoals het advies om niet te moestuinieren op verontreinigde percelen, vallen daar niet onder. Zij leggen immers een hypotheek op het toekomstig gebruik van tuinen. We zijn het aan de mensen na ons verplicht om het goed te doen. Het bestuur onderschrijft dan ook het advies van PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken om “wonen met moestuin” als norm te gebruiken voor woongebieden.

Ontzorging van de inwoners

Ten derde dringt het gemeentebestuur er bij 3M op aan om de bekommernissen van de huidige inwoners ernstig te nemen in het saneringsplan. We denken dan onder meer aan garanties voor een kwaliteitsvolle herinrichting van tuinen na sanering, maar ook aan het behoud van waardevol groen. Ook een gefaseerde aanpak op maat van de betrokkenen moet overwogen worden, minstens buiten de zwaarst verontreinigde zone. Aangezien niet alle percelen gelijktijdig kunnen worden aangepakt, pleit het gemeentebestuur voor een gefaseerd plan waarin perceeleigenaars binnen een redelijke termijn kunnen instappen.

De betrokken eigenaars zullen eerstdaags door de OVAM op de hoogte worden gebracht van het statuut van hun perceel. Een informatievergadering over het onderzoek, met doorkijk naar de toekomst, is in volle voorbereiding. Alle getroffen eigenaars zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

MEER INFO

Gepubliceerd op donderdag 7 april 2022 16.01 u.