Subsidie voor een individuele waterzuiveringsinstallatie

https://secure.zwijndrecht.be/internetafspraken/product=133

De gemeente geeft een subsidie voor de bouw van een individuele waterzuiveringsinstallatie bij particuliere woningen (IBA). Deze subsidie geldt enkel voor woningen die niet aangesloten zijn op de openbare riolering, en die volgens het zoneringsplan van Zwijndrecht in een rode zone gelegen zijn.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier kan je op deze pagina downloaden. De aanvraag moet gebeuren minimum 1 maand voor de start van de werken van de aanleg.

Procedure

Nà principiële goedkeuring van de aanvraag en nà de bouw van de installatie dient de aanvrager uiterlijk binnen de 3 maanden nà factuurdatum een kopie van de factuur te bezorgen aan het gemeentebestuur.

Nà principiële goedkeuring door het college gebeurt een plaatsbezoek door de gemeentelijke afgevaardigde en worden aanvraag, bouw en exploitatie getoetst aan de code van goede praktijk en aan de voorwaarden vermeld in het toelagereglement. 

Op basis van het verslag van dit plaatsbezoek keurt het college de subsidie definitief goed.

De voorwaarden tot het bekomen van een subsidie zijn opgenomen in het toelagereglement.

Regelgeving in de gemeente Zwijndrecht

De subsidie is éénmalig en bedraagt maximum 5677,00 euro per installatie/woning.