Synthese van de inspraakreacties op de Conceptnota “Zinderend Zwijndrecht”

De publieke raadpleging rond de conceptnota vormt een eerste ‘dialoog’ met onze inwoners, andere overheden en betrokken actoren over de toekomst van onze gemeentelijke ruimte.

Deze formele terugkoppeling, vroeg in het planningsproces, over onze uitdagingen en ambities is nog belangrijker, nu we andere, meer informele ontmoetingen (info- en inspiratieavonden, dorpsdebatten, …) door de coronacrisis niet konden organiseren.

Het gemeentebestuur dankt de insprekers van harte en hoopt hen weldra te mogen ontmoeten voor een echt gesprek.

Wij ontvingen inspraakreacties over verschillende thema’s die in de Conceptnota aan bod komen en hebben deze in een synthese thematisch behandeld. De voorgestelde aanvullingen nemen we mee in het verdere traject van het Beleidsplan Ruimte (strategische visie en/of beleidskaders), of krijgen een plaats krijgen in andere planningsprocessen die aan de gang zijn.