Toegankelijkheidsverklaring

Het lokaal bestuur Zwijndrecht streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.zwijndrecht.be.

Nalevingsstatus

De website www.zwijndrecht.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijke om de volgende reden(en):

1. Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

2. De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.zwijndrecht.be wordt doorgelinkt naar externe websites en platformen.

Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Bevorderen van de toegankelijkheid van onze website.

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

  • Op www.zwijndrecht.be worden dode linken handmatig gescreend en aangepast.
  • Er werd een 'hoog contrast switch' geïnstalleerd om het kleurcontrast van tekst op een achtergrond voldoende groot te maken voor mensen met een visuele beperking.
  • Interne controle vóór publicatie: web redacteuren controleren de inhoud voor publicatie en herstellen eventuele fouten.
  • Screening bij ingave nieuwe content en periodieke screening van de volledige site
  • Gebruik van een screeningtool om de toegankelijkheid te testen. ( deze wordt halfjaarlijks uitgevoerd)

De gemeente Zwijndrecht blijft werken aan toegankelijkheid op haar website www.zwijndrecht.be.

De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten aan de communicatiedienst via communicatie@zwijndrecht.be. Vermeld steeds het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheids-problemen op deze website?

Neem contact op met de gemeente via info@zwijndrecht.be.