Vragenmoment en verzoekschriften aan de gemeenteraad

Vragenmoment

Bij het begin van de openbare vergadering vindt een vragenmoment voor het publiek plaats. Iedereen uit het publiek krijgt de gelegenheid vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen en aan alle gemeenteraadsleden.

Voorwaarden

  • De vragen moeten handelen over agendapunten van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn.
  • De vragen vanuit het publiek dienen zich te beperken tot 3 vragen per vraagsteller.

Verzoekschriften

Een verzoekschrift aan de gemeenteraad is een brief of petitie gericht aan de gemeenteraad, waarin een verzoek wordt geformuleerd om iets te doen of niet te doen. Het kan om een klacht gaan of een vraag om het beleid of de stedelijke reglementering te wijzigen. In ieder geval dient het verzoekschrift betrekking te hebben op de rechtstreekse bevoegdheid van het gemeentebestuur of het gemeentelijke belang.

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door één of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de algemeen directeur in te dienen.

Meer info

Meer info hierover vind je in artikel 25 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad